Gapro | Služby
15912
page,page-id-15912,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.2,vc_responsive

Služby

STAVEBNÁ ČINNOSŤ / POZEMNÉ STAVBY

Výstavba novostavieb rodinných a bytových domov, na ktoré sa v oblasti pozemných stavieb spoločnosť zameriava, je charakterizovaná vysokou odbornosťou. Práve tá je základným predpokladom kvalitne odvedenej práce. Je našou snahou eliminovať nekvalitu, ktorá v tejto sfére v poslednom období zavládla.

Naše skúsenosti, množstvo inovatívnych nápadov a cit pre detail náchádzajú uplatnenie aj v rekonštrukčných prácach rôzneho rozsahu, ktoré sú pre nás samozrejmosťou.

Zabezpečujeme nasledovné realizácie:

 • Rodinné domy, vrátane developerských projektov
 • Bytové domy, vrátane developerských projektov
 • Podnikateľské nehnuteľnosti (priemyselné zóny, výrobné a skladové objekty)
 • Stavby občianskej vybavenosti (školy, škôlky, radnice, úrady a pod.)
 • Polyfunkčné objekty (kancelárie, administratíva, obchodné centrá a pod.)
 • Športové haly a areály pre voľnočasové aktivity
 • Vzdelávacie zariadenia, hotely a ďalšie stavby v oblasti kultúry a cestovného ruchu
 • Rekonštrukčné práce rôzneho rozsahu (nutná konzultácia)
KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE BUDOV

Realizujeme komplexné rekonštrukčné práce vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Berúc do úvahy možnosti a požiadavky klientov sa snažíme navrhnúť najvhodnejšiu metódu pre obnovu bytového domu a zabezpečiť tak stálu spokojnosť. Tej prispieva aj fakt, že pri práci využívame výhradne certifikované materiály najvyššej triedy a kvality.

Zabezpečujeme nasledovné realizácie:

 • zameranie a vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA
 • návrh vhodného systému rekonštrukcie na mieru (pre obnovu bytového domu)
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP)
 • obnova plochej strechy (certifikovaný systém FATRAFOL 810)
 • zhotovenie novej šikmej väzníkovej strechy so zateplením a oplechovaním
 • rekonštrukcia pôvodnej šikmej strechy (krov, hydroizolácie, zateplenie, úpravy)
 • zateplenie obvodového plášťa vrátane sokla (certifikovaný systém Weber, KEMA)
 • zhotovenie tepelnoizolačnej omietky (pre tehlové bytové domy)
 • výmena výplní konštrukčných otvorov (okná a dvere – GEALAN, Veka)
 • ZTI práce (výmena stúpačiek a rozvodov vodovod, kanalizácia, vykurovanie, plyn)
 • odborné skúšobníctvo
 • energetická certifikácia
PROJEKTOVÉ RIADENIE / MANAŽMENT STAVIEB

Cieľom projektového riadenia výstavby je previesť projekt všetkými fázami do úspešného konca, kolaudácie. Keďže si zakladáme na celkovej spokojnosti našich klientov, je dôležité predvídať a robiť nutné opatrenia zabezpečujúce čo najpriamejšiu realizáciu a v rámci možností predchádzať navýšeniu rozpočtu a času. Proces zahŕňa zabezpečenie stavby po technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej stránke tak, aby boli dodržané stanovené parametre a ciele projektu.

Pre bezproblémové naplnenie požiadaviek klienta má každý projekt prideleného projektového manažéra, ktorý dohliada na:

 • Koordináciu a  riadenie všetkých fáz projektu: štúdie realizovateľnosti, projektu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu
 • Riadenie rozpočtu
 • Koordináciu inžinieringu – obstaranie príslušných povolení  pre stavbu
 • Výberové konania na dodávateľov prác
 • Realizáciu stavby – riadenie a koordináciu stavebného procesu, dohliadanie na výstavbu
 • Riadenie interného tímu
 • Kolaudáciu a uvedenie do prevádzky  – zabezpečenie komplexného odskúšania, kolaudačných rozhodnutí a uvedenie stavby do prevádzky
INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia a to: spracovanie investičného zámeru, projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu, kolaudáciu a užívanie nehnuteľnosti. Ide o pomerne náročný proces, ktorého cieľom je vhodné spracovanie, príprava stavby a úspešné ukončenie stavby po administratívnej stránke. V tomto prípade je dôležité dôkladné posúdenie komplexu otázok súvisiacich s konkrétnou investičnou akciou. To umožňuje predchádzať prípadným komplikáciám a zabezpečiť tak spokojnosť našich klientov.

V rámci komplexného inžinieringu zabezpečujeme nasledovné činnosti:

 • Územné rozhodnutia
 • Stavebné povolenia
 • Technický dozor počas výstavby
 • Kolaudačné rozhodnutia
 • Rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
 • Zápis stavby do katastra nehnuteľností
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Rozsah projektovej dokumentácie sa líši v závislosti od typu projektu. Podrobnú skladbu a rozsah jednotlivých stupňov projektu spravidla určujeme na základe rokovaní s klientom. Tá sa následne zakotví v Zmluve o dielo.

V zásade sa projekt podľa rozsahu člení na:

 • Štúdia/zámer investora
 • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
 • Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
 • Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)
 • Projektová dokumentácia skutkového stavu objektu (pre staré objekty bez záznamov)
 • Jednostupňový projekt (JP) – ( projekt pre stavebné povolenie s niektorými podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby najmä pri jednoduchých stavbách)
 • Tendrová dokumentácia (TD) – ( projekt pre stavebné povolenie s dopracovanými hrubými výkazmi prác a materiálu pre potreby zhotoviteľa stavby)

Špecializáciou našej spoločnosti je zhotovenie projektu organizácie výstavby (POV), ktorý je súčasťou projektu pre stavebné povolenie (PSP). Zhotovuje sa pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, spravidla pri polyfunkčných, administratívnych a priemyselných objektoch. Súčasťou POV je správa výstavby, časový plán výstavby, projekt zariadenia staveniska (HSV a PSV práce) a alternatívy.